مجله ترویجی کشاورزی حبوبات دیم (DPCJ) - پرسش‌های متداول