مجله ترویجی کشاورزی حبوبات دیم (DPCJ) - واژه نامه اختصاصی